Logo Advertentiegroothandel Logo Advertentiegroothandel
8,7
95% van onze klanten raadt ons aan!
548 beoordelingen
085 27 36 338 Maandag 8.30 uur
Vragen? Bel ons op: 085 27 36 338 Maandag vanaf 8.30 uur bereikbaar!
  • Altijd het voordeligst
  • Ruim 25 jaar ervaring
  • Gratis annuleren

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Advertentiegroothandel: Handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auke Smits Publiciteit B.V. statutair gevestigd te (2597 AN) Den Haag en kantoorhoudende aan de Van Alkemadelaan 68.
Honorarium: De tussen Advertentiegroothandel en Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Werkzaamheden.
Leverancier: De persoon, firma of onderneming die aan Advertentiegroothandel producten en/of diensten levert.
Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Advertentiegroothandel voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.
Opdrachtgever: Degene die aan Advertentiegroothandel een opdracht verstrekt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Advertentiegroothandel en Opdrachtgever en/of de overeenkomst tussen Advertentiegroothandel en Leverancier.
Partijen: Advertentiegroothandel en Opdrachtgever c.q. Leverancier.
Vergoeding: De tussen partijen overeengekomen vergoeding voor het leveren van producten en/of het verlenen van diensten door Advertentiegroothandel.
Werkzaamheden: Alle door Advertentiegroothandel ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en in het bijzonder dienstverlening die verband houdt met het ontwikkelen en uitvoeren van commerciële communicatie concepten en/of het verstrekken van strategisch advies op het gebied van reclame en/of communicatie.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Advertentiegroothandel en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Advertentiegroothandel verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Advertentiegroothandel en alle personen die voor Advertentiegroothandel werkzaam zijn en/of door Advertentiegroothandel zijn ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Advertentiegroothandel wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever en/of Leverancier gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 3 - Garantie
3.1 Advertentiegroothandel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Advertentiegroothandel zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Advertentiegroothandel zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Advertentiegroothandel ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Advertentiegroothandel het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
3.4 Tot de Werkzaamheden van Advertentiegroothandel behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Daarnaast verricht Advertentiegroothandel geen onderzoek naar de juistheid van enige kleurstelling en Advertentiegroothandel kan door Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor druk - en/of kleurafwijkingen.
Artikel 4 - Offertes
4.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Advertentiegroothandel is slechts aan een Offerte gebonden indien de betreffende Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Advertentiegroothandel is ontvangen. Advertentiegroothandel heeft het recht om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.
4.3 In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Advertentiegroothandel Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
4.4 In het geval dat het door Advertentiegroothandel aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag het in de Offerte vermelde bedrag met een percentage van minder dan 10 % overschrijdt, geldt dat een dergelijke overschrijding door partijen wordt aangemerkt als begrotingsrisico, welk risico voor rekening van Opdrachtgever komt. Advertentiegroothandel is niet gehouden om Opdrachtgever hieromtrent te informeren.
Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat - hetzij Advertentiegroothandel de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen - hetzij Advertentiegroothandel met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen. De getekende Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.
5.2 Indien de aanvaarding - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is Advertentiegroothandel daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Advertentiegroothandel schriftelijk anders aangeeft.
5.3 In het geval dat de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van het door Advertentiegroothandel uitgevoerde Werkzaamheden geen reden zijn tot het kosteloos herzien van het betreffende communicatie concept en/of het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.
5.4 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Advertentiegroothandel mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Advertentiegroothandel te worden aanvaard. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.
5.5 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens - waarvan Advertentiegroothandel aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan Advertentiegroothandel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Advertentiegroothandel zijn verstrekt, heeft Advertentiegroothandel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.6 Advertentiegroothandel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Advertentiegroothandel is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.
Artikel 6 - Kwaliteit van de producten en diensten van Leverancier
6.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde producten en/of verleende diensten van toereikende kwaliteit zijn en volledig voldoen aan hetgeen Advertentiegroothandel mag verwachten, alle eisen van overheidswege en/of alle overige normen en richtlijnen.
6.2 De Leverancier staat er jegens Advertentiegroothandel voor in dat de door Leverancier geleverde producten en/of verleende diensten vrij zijn van gebreken. De Leverancier is jegens Advertentiegroothandel aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan Advertentiegroothandel toekomend recht, zal de Leverancier ieder gebrek aan de geleverde producten en/of verleende diensten op eerste verzoek van Advertentiegroothandel onverwijld kosteloos herstellen.
6.3 De Leverancier vrijwaart Advertentiegroothandel van alle aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg zijn van enig gebrek aan de geleverde producten en/of verleende diensten. Voorts vrijwaart Leverancier Advertentiegroothandel tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde producten en/of verleende diensten te hebben en de Leverancier staat er jegens Advertentiegroothandel voor in, dat zij de geleverde producten en/of verleende diensten zonder enige belemmering kan verkopen.
Artikel 7 - Contractsduur en uitvoeringstermijn
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Advertentiegroothandel en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Advertentiegroothandel biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Advertentiegroothandel.
Artikel 8 - Vergoeding
8.1 De overeengekomen prijs tussen Advertentiegroothandel en Opdrachtgever zoals weergegeven in de Overeenkomst zijn adviesprijzen gebaseerd op vastgestelde prijzen die van toepassing zijn op het moment dat de Overeenkomst is gesloten, exclusief omzetbelasting en andere belastingen.
8.2 Advertentiegroothandel behoudt zich het recht voor om eventuele prijsveranderingen, opslagkosten en dergelijke - die zich voordoen in de periode nadat de Overeenkomst is gesloten en de factuurdatum - bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3 Advertentiegroothandel houdt zich het recht voor om toeslag in rekening te brengen in het geval dat Advertentiegroothandel - op verzoek van de Opdrachtgever - haar diensten of een gedeelte daarvan ‘s avonds of in het weekend verleent.
8.4 De overeengekomen prijs tussen Advertentiegroothandel en Leverancier zoals weergegeven in de Overeenkomst is een vaste prijs die uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Advertentiegroothandel kan worden aangepast.
8.5 Advertentiegroothandel is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.
Artikel 9 - Betaling
9.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Advertentiegroothandel binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Advertentiegroothandel te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Advertentiegroothandel is gerechtigd om iedere betaling zoals ontvangen van Opdrachtgever aan te wenden als betaling van haar openstaande facturen.
9.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
Artikel 10 - Klachten
10.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Advertentiegroothandel te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Advertentiegroothandel in staat is adequaat te reageren.
10.2 Indien een klacht naar het oordeel van Advertentiegroothandel gegrond is, zal Advertentiegroothandel door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Advertentiegroothandel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Advertentiegroothandel niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Advertentiegroothandel in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
11.2 Indien Advertentiegroothandel bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveranties van derden, waar Advertentiegroothandel weinig of geen invloed op kan uitoefenen, aanvaardt Advertentiegroothandel geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door de gebrekkige of het uitblijven van de deugdelijke levering van producten en diensten door deze derden.
11.3 In het geval dat Advertentiegroothandel aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Advertentiegroothandel gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Advertentiegroothandel op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd verminderd met de out of pocketkosten ter zake van het geleverde.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Advertentiegroothandel ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Advertentiegroothandel als bedoeld in artikel 3 onverlet.
11.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen als bedoeld in artikel 12 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Advertentiegroothandel en ieder ander van wiens hulp Advertentiegroothandel gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
11.6 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Advertentiegroothandel aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Advertentiegroothandel effectief vrijwaart.
Artikel 12 - Intellectueel eigendom
12.1 Opdrachtgever verkrijgt -doch eerst nadat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en uitsluitend in het geval dat de Overeenkomst niet tussentijds is beëindigd - een licentie om hetgeen door Advertentiegroothandel bij de uitvoering van de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever heeft vervaardigd en als zodanig door Opdrachtgever is uitgekozen gedurende één (1) jaar in Nederland te gebruiken op de wijze zoals vooraf is bepaald. Opdrachtgever vrijwaart Advertentiegroothandel ter zake van enige aanspraak van derden ter zake.
12.2 Advertentiegroothandel en Opdrachtgever kunnen krachtens de Overeenkomst bepalen dat de in artikel 11.1 bedoelde rechten per geografisch gebied en tijdsperiode zijn uitgebreid.
12.3 Alle door Advertentiegroothandel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, concepten, software etc., blijven eigendom van Advertentiegroothandel en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Advertentiegroothandel niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
12.4 Het is de Opdrachtgever - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advertentiegroothandel - niet toegestaan om veranderingen in de ontwerpen c.q. concepten van Advertentiegroothandel aan te brengen of te laten aanbrengen.
12.5 Opdrachtgever is - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advertentiegroothandel - niet gerechtigd om elementen uit de door Advertentiegroothandel tot stand gebrachte concepten, werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen en/of ontwerpschetsen al dan niet in een andere combinatie te gebruiken anders dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald.
12.6 Advertentiegroothandel behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.7 Advertentiegroothandel is gerechtigd om al hetgeen door Advertentiegroothandel is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.
12.8 Indien Leverancier of Opdrachtgever tijdens de Overeenkomst, al dan niet in samenwerking met derden, auteursrechtelijke beschermde werken vervaardigt, staat Leverancier of Opdrachtgever er jegens Advertentiegroothandel voor in dat Leverancier het volledige, wereldwijde, onbeperkte en onbezwaarde auteursrecht op deze werken, althans wat betreft de bijdrage daaraan van Leverancier en de door Leverancier ingeschakelde derden, met inbegrip van alle bevoegdheden en rechten die de wet daaraan toekent of zal toekennen, zoals, maar niet beperkt tot ieder recht om deze werken waar dan ook ter wereld en eeuwigdurend te (doen) verveelvoudigen en openbaar maken met welk doel, op welke wijze en in welke vorm dan ook, thans reeds of in de toekomst bekend, voor de duur van het auteursrecht aan overdraagt aan Advertentiegroothandel, welke overdracht door Advertentiegroothandel zal worden aanvaard.
12.9 Leverancier doet onherroepelijk afstand van enig recht om zich te verzetten tegen de openbaarmaking van zijn of de werken als bedoeld in dit artikel zonder vermelding van haar naam, de openbaarmaking van deze werken onder een andere naam dan haar naam en tegen elke andere wijziging in de betreffende werken (de zgn. persoonlijkheidsrechten).
Artikel 13 - Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Advertentiegroothandel redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Advertentiegroothandel verhinderen of beperken.
13.2 In het geval dat Advertentiegroothandel door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Advertentiegroothandel het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Advertentiegroothandelgehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
13.3 In het geval dat Advertentiegroothandel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht - en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt - is Advertentiegroothandel gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Advertentiegroothandel te voldoen.
Artikel 14 - Vrijwaringen
14.1 Opdrachtgever en/of Leverancier vrijwaart Advertentiegroothandel voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Indien Opdrachtgever aan Advertentiegroothandel informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 15 - Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 Indien Advertentiegroothandel - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Advertentiegroothandel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Advertentiegroothandel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 16 - Beëindiging
16.1 Advertentiegroothandel is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien: a. Opdrachtgever en/of Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard; b. Opdrachtgever en/of Leverancier surséance van betaling aanvraagt; c. Opdrachtgever en/of Leverancier overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; d. Opdrachtgever en/of Leverancier onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of e. Opdrachtgever en/of Leverancier jegens Advertentiegroothandel niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.
16.2 Advertentiegroothandel is in de in artikel 15.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Advertentiegroothandel verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
16.3 Opdrachtgever is verplicht om Advertentiegroothandel onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtsweg in verzuim en is enige schuld aan Advertentiegroothandel direct opeisbaar.
Artikel 17 - Overdracht en plichten
17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Advertentiegroothandel.
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 2012.
18.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Advertentiegroothandel en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
18.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Advertentiegroothandel wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Advertentiegroothandel die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27137918.

De 548 beoordelingen van onze klanten